زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2020-02-22T23:02:47+01:00 text/html 2020-02-08T11:18:21+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ! http://bourseco.mihanblog.com/post/797 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font style="" size="3" face="Mihan-IransansLight">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font style="" size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ﺗﻮﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ که این پرواز از فرانسه به مقصد هلند انجام گرفت یک خانم&nbsp;سفید پوست&nbsp;&nbsp;ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ‌ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ</span>&nbsp;زیرا&nbsp;<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺭﺍ با ناراحتی ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ کرد وگفت ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ&nbsp;نیستم لطفا جای دیگری را به من بدهید.</span></span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">((</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">این حالت متاسفانه در بعضی از افراد وجود دارد که بعلت مدرک بالاتر، رتبه بالاتر، موقعیت شغلی بالاتر، ثروت بالاتر و..... خودشان را از دیگران برتر و والاتر میدانند واز نشستن در کنارآنها خود داری میکنند&nbsp; ولی نمیدانند که اینگونه مدارک و موقعیت ها هیچ ارزشی برای انسان نمی آورد ارزش انسان به تقوای اوست همانطور که خداوند در قرآن میفرماید:إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ</span></span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">))</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">ادامه ماجرا...</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ به آن خانم ﮔﻔﺖ</span>&nbsp;:<br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪهید ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﻜﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻜﻨﻢ</span>.<br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ متاسفانه ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ... ﻭﻟﻰ به هرحال در رابطه با&nbsp;این موضوع&nbsp; ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ میکنم.بعد از دقایقی مهماندار برگشت ودر حالی که ان خانم هنوز با نفرت وعصبانیت در کنار صندلی خود ایستاده بود رو کرد به مرد سیاهپوست وگفت</span>.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ هواپیما ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖهای ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ</span>&nbsp;.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻚ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺴﺖ</span>&nbsp;!!&nbsp;<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ</span>.<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">اشک در چشمان مرد سیاهپوست جاری شده بود</span>.و<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﻰ ﺑﺪﻫﺪ واعتراضی بکند</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻤﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﮔﻔﺖ</span>&nbsp;:<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ! &nbsp;ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻢ... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﺍﺻﻼ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎنی و درستی نیست ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ناخوشایند&nbsp; ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ&nbsp;</span>!!&nbsp;&nbsp;<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">بعد ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ</span></span></span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">.</span><span style="box-sizing: border-box;">ﻭ ﺁﻥ ﺧﻠﺒﺎﻥ&nbsp; ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳِﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ</span>!</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(139, 69, 19);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ " ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ " ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ</span>!</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ یک ﻓﻀﯿﻠﺖ</span></span></span></span></font></p> text/html 2020-02-02T05:50:17+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ حضرت زهرا(س) فرمودند: هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را براى او تقدیر مى نماید. http://bourseco.mihanblog.com/post/796 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#333333" style="" size="4" face="Mihan-Iransans">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#333333" style="" size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">حضرت زهرا(س) فرمودند:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans">هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans">دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را براى او تقدیر&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans">مى نماید.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت زهراء (س)</font></p> text/html 2020-01-06T05:34:25+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ شهادت مالک اشتر زمان، سردار فداکار ایران، فخر جهان اسلام، سپهبد پاسدار، حاج قاسم سلیمانی فرمانده ی خدا جو و مخلص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً ولَو کانَ حَجَراً لَکانَ صَلداً http://bourseco.mihanblog.com/post/795 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#b22222" style="" size="4" face="Mihan-Iransans">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ولَو کانَ حَجَراً لَکانَ صَلداً</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">شهادت</span>&nbsp;مالک اشتر زمان، سردار فداکار ایران، فخر جهان اسلام، سپهبد پاسدار، حاج قاسم سلیمانی فرمانده ی خدا جو و مخلص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را، خدمت حضرت حجت بن الحسن (</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">عجل الله تعالی فرجه الشریف</span></span><span style="box-sizing: border-box;">) وشما تبریک و تسلیت عرض می نمائیم.</span></font></p> text/html 2019-12-25T05:36:11+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟ http://bourseco.mihanblog.com/post/794 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ(مومنون/115)</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟&nbsp;</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">همه عقاید دینی در رفتار انسان مؤثر است؛ هر چند تأثیر آنها یکسان نیست. از میان عقاید دینی، اعتقاد به رستاخیز و معاد یکی از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و تربیت و اصلاح اوست.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بدون شک، ایمان به معاد تأثیر بسیار عمیق و گسترده ای در اعمال انسانها دارد. اصولاً اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوست، یا به تعبیر دیگر رفتار هر کسی با جهان بینی او ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">پس عنصر اساسی در رفتار وسبک زندگی انسان همان بینش ها ونگرش های اوست وانسانها با رفتارشان به دیگران نشان میدهند که نگرش آنها چگونه است.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">وهر انسانی با رفتار واعمال خود در دنیا نشان میدهد که آخرت او چگونه هست.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">از این روانسانهای خدا باور ومعتقد به قیامت سبک زندگی ونگرش او بسیار متفاوت است با کسی که خدا باور وقیامت باور نیست.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="4">پس &nbsp;با اعمال ورفتارمان نشان دهیم که به قیامت اعتقاد داریم.</font></span></span></p> text/html 2019-12-15T06:27:10+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خدا غافل نیست http://bourseco.mihanblog.com/post/793 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font style="" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">به خودش یا به رفیقش میگه: دیگران چی میفهمند ما چیکار میکنیم &nbsp;باید تا غافل هستند کار خودمون را انجام بدیم تا بیان بفهمند ما بار خودمون را بستیم.&nbsp;</font></span></span></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;شاید این سخن خیلی از کسانی باشه که از غفلت دیگران استفاده میکنند&nbsp; وبه خیال اینکه&nbsp; برای پیشرفت در دنیا باید از غفلت دیگران&nbsp; استفاده کرد چه بسا راه های بسیار خطرناکی را در پیش گرفته وچه خلاف هایی که مرتکب میشوند .</font></span></span></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">این آیه چندین بار در قرآن تکرار شده:</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(139, 69, 19);"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">بدانید شاید دیگران از اعمال وکارهای شما غافل باشند وندانند که شما چکار میکنید</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">اما مطمئن باشید که خدا غافل از اعمال شما نیست.</font></span></span></span></span></p><div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, sans-serif;"><br></span></span></span></span></div> text/html 2019-12-02T09:31:51+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ما نجار زندگی خود هستیم و ... http://bourseco.mihanblog.com/post/792 <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرخمن الرحیم</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">خود را برای بازنشسته شدن آماده میکرد تا اینکه یک روز او با صاحب کار خود موضوع را درمیان گذاشت</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پس از روزهای طولانی و کار کردن و زحمت کشیدن، حالا او به استراحت نیاز داشت و برای پیدا کردن زمان این استراحت میخواست تا او را از کار بازنشسته کنند</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">صاحب کار او بسیار ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف کند، اما نجار</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">پیر</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;بر حرفش و تصمیمی که گرفته بود پافشاری کرد</span></span></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">سرانجام صاحب کار درحالی که با تأسف با این درخواست موافقت میکرد، از او خواست تا به عنوان آخرین کار، ساخت خانه ای را به عهده بگیرد</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نجار در حالت رودربایستی، پذیرفت درحالیکه دلش چندان به این کار راضی نبود</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پذیرفتن ساخت این خانه برخلاف میل باطنی او صورت گرفته بود. برای همین به سرعت مواد اولیه نامرغوبی تهیه کرد و به سرعت و بی دقتی، به ساختن خانه مشغول شد و به زودی و به خاطر رسیدن به استراحت، کار را تمام کرد</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">او صاحب کار را از اتمام کار باخبر کرد. صاحب کار برای دریافت کلید این آخرین کار به آنجا آمد</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">زمان تحویل کلید، صاحب کار كلید را به نجار بازگرداند و گفت: این خانه هدیه ایست از طرف من به تو به خاطر سالهای همکاری</span></span></span><span style="box-sizing: border-box;">!</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نجار، یکه خورد و بسیار شرمنده شد</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">در واقع اگر او میدانست که خودش قرار است در این خانه ساکن شود، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن بکار می برد و تمام مهارتی که در کار داشت برای ساخت آن بکار می برد. یعنی کار را به صورت دیگری پیش میبرد</span></span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">این داستان ماست</span></span></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">ما زندگیمان را میسازیم. هر روز میگذرد. گاهی ما کمترین توجهی به آنچه که میسازیم نداریم،</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">وهنوز باور نكرده ایم كه این اعمالمان میباشد كه مكانی یا در بهشت ویا در دوزخ برایمان میسازد</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;پس ناگهان &nbsp;در اثر یک شوک ناگهانی(</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">مرگ وقیامت</span></span></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">)میفهمیم که مجبوریم در همین ساخته ها زندگی کنیم</span></span></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">اما اگر چنین تصوری داشته باشیم، تمام سعی خود را برای ایمن کردن شرایط زندگی خود میکنیم</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">فرصت ها از دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ایم، دیگر ممکن نیست</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ما نجار زندگی خود هستیم و روزها، چکشی هستند که بر زندگی ما کوبیده میشود و اعمالمان یا دیواری از زندگی را میسازد وتیشه ای هستند كه آن دیوار را خراب میكند</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan">پس مراقب سلامتی خانه ای که برای زندگی خود می سازیم باشیم.</font></span></span></span></p> text/html 2019-11-20T04:12:24+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم پیامبر اکرم(ص) فرمودند: همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شما است. http://bourseco.mihanblog.com/post/791 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 32px;"><font color="#800000" face="Mihan-Nassim">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 32px;"><font color="#800000" face="Mihan-Nassim"><br></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim">پیامبر اکرم(ص) فرمودند:</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim">همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;رساند و همین دو نیز&nbsp;</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 24pt;"><font face="Mihan-Nassim">هلاک&nbsp;</font></span></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 24pt; color: rgb(128, 0, 0);">کننده شما است.</span></p> text/html 2019-11-10T07:55:17+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خواب در عین بیداری http://bourseco.mihanblog.com/post/790 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">امام علی علیه‌السلام:&nbsp; هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند،</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">گویند مردی بازرگان به نیت استراحت کردن وارد کاروانسرایی شد. کفش های قیمتی اش را زیر سرش گذاشت تا در نهایت امنیت و آرامش کمی بخوابد. هنوز خوابش نبرده بود که دو جوان&nbsp;وارد حجره او شدند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اولی گفت: بیا سکه های طلا را پشت آن جعبه بگذاریم و با خیال راحت به بازار برویم .</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دومی گفت: چرا بلند حرف می زنی!؟ اگر این مرد بیدار باشد و صدای مارا شنیده باشد چه؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اولی گفت: کفش هایش را از زیر سرش بر میدارم اگر خواب نباشد مشخص می شود.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بازرگان که سخنان آن دو را شنیده بود، تصمیم گرفت خودش را به خواب بزند. مرد اولی به آرامی کفش های بازرگان را از زیر سرش برداشت.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دومی گفت: آری کاملا خواب است بیا این سکه های طلا را بگیر و زیر آن جعبه بگذار . بعد از رفتن آن دو مرد، بازرگان بلند شد و بعد از آنکه مطمئن شد آن دو جوان کاملا از آنجا دور شده اند به سراغ آن جعبه رفت ولی اثری از طلاها نبود و متوجه شد که تمام این حرف ها دروغی برای فریب دادن او بوده است تا در عین بیداری اش، کفش های با ارزش اش را بدزدند.</font></span></p><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4">واین شرح حال انسان هایی است که در عین بیداری وآگاهی نسبت به حقائق خودشان را به خواب زده اند گوئیا هیچ نمیدانند. هیچ وقت در زندگی خودمان را به خواب نزنیم و فکر نکنیم کائنات اعمال و رفتارما &nbsp;را نمی بینند وگرنه مجبور به پرداخت تاوانی بس سنگین خواهیم شد!&nbsp; خوشبختی زمانی&nbsp; است که چراغ هدایت گر درونمان با&nbsp; روشنی خودش&nbsp; نمی گذارد موقعیت های فریبنده زندگی، ما را عین بیداری به خواب بزند.</font></span></div> text/html 2019-11-04T08:00:57+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خاصه امام رضا (ع) http://bourseco.mihanblog.com/post/789 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">صلوات خاصه امام رضا (ع)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">الصِّدِّیقِ&nbsp;الشَّهِیدِ&nbsp;صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏.&nbsp;</font></span></span></span></span></p></div> text/html 2019-10-16T11:57:31+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد http://bourseco.mihanblog.com/post/788 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#333333" style="" size="4" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#333333" size="4" face="Mihan-Yekan">فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یک اربعین گذشته و زینب رسیده است</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بالای تربتی که خودش آرمیده است</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یا ایها الغریب سلام ای برادرم</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ای یوسفی که گرگ تنت را دریده است.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چهل روز شکستن چهل روز بریدن چهل روز پی ناقه دویدن</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چهل روز فقط طعنه و دشنام شنیدن چه بگویم؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چهل روز اسارت چهل روز جسارت چهل روز غم و غربت و غارت</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan">چهل روز پریشانی و حسرت چهل روز مصیبت چه بگویم؟</font></span></p> text/html 2019-10-14T07:28:10+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم خروج قطار از ریل http://bourseco.mihanblog.com/post/787 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 100, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);">در دهه چهل، ریزعلی خواجوی معروف به دهقان فداکار با اقدام به موقع خود از تصادف قطار با ریزش کوه جلوگیری کرد و جان دهها انسان را نجات داد.</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">چند مدت پیش حادثه ای به وجود آمد وقطار تهران زاهدان از ریل خارج شد وچندین نفر هم در این حادثه کشته شدند. بعد&nbsp;از تحقیقات اعلام کردند که 170 پیچ وکمر بند ریلها توسط افراد ناشناس باز شده&nbsp;وهمین امر باعث خروج قطار از ریل شده!!&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">گذر تاریخ به این شکل چقدر تاسف آور است !!!<br style="box-sizing: border-box;">کسی که داستان ریزعلی را خوانده پیچ ریل را باز میکند.!</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کسی که دقت شهید باکری وامثال باکری ها را خوانده که حتی با خودکار بیت المال مطالب شخصی را نمی نوشتند اختلاس میکنند.</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">و........</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(105, 105, 105);">اندیشمند بزرگ ، ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥمیگوید :<br style="box-sizing: border-box;">ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪﻥ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﮐﺮﺩ:<br style="box-sizing: border-box;">ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ , ﺩﻭﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ .<br style="box-sizing: border-box;">ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ<br style="box-sizing: border-box;">برﺍﯼ ﺩﻭﻣﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻌﻠﻢ<br style="box-sizing: border-box;">و ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ و اسطوره ها...</span></span></font></p> text/html 2019-10-07T05:41:55+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم امام حسن مجتبی علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون» فرموده اند: به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد: http://bourseco.mihanblog.com/post/786 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Nassim; text-align: center;"><font size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امام حسن&nbsp;مجتبی&nbsp;علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون» فرموده اند:</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">1- از جوانی اش که در چه راهی مصرف نموده.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">2- و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">4- و از دوستی ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اى کریم اهل بیت&nbsp;، قلب اندوهگینمان در عزاى تو، دیدار و شفاعتت را در قیامت مى طلبد تا طعم بخشندگى تو را دریابیم.</font></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">هفتم صفر بنابر روایتی سالروز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">شهادت</span>&nbsp;دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبى علیه السلام، میباشد.</font></span></span></span></p></div> text/html 2019-10-05T07:13:57+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: بسیار عجیب است از کسانی که ... http://bourseco.mihanblog.com/post/785 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#333333" face="Mihan-Nassim" style="" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امام سجاد (علیه السلام) فرمودند:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زودگذر و فانی کار می‌کنند و خون دل می‌خورند ولی ‏آخرت را که باقی و ابدی است رها و فراموش کرده اند.‏</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(139, 69, 19);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">این هشت سال دفاع مقدس، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است(مقام معظم رهبری)</font></span></span></p> text/html 2019-10-05T07:12:23+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم نتیجه دوری از تفکر http://bourseco.mihanblog.com/post/784 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">‌‹‹نتیجه دوری از تفکر››</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">برای مردم تفکر همچون باری طاقت فرساست. بنابراین همان قدری که کار حرفه ای شان ایجاب می‌کند می اندیشند و همانقدری که برای تفریحاتِ مختلفشان لازم است و نیز برای گفتگو و بازی، که ازین رو باید طوری ترتیب داده شوند که آن‌ها بتوانند با حداقل اندیشه ی ممکن کارشان را پیش ببرند ولی اگر در اوقات فراغتشان چنین تسهیلاتی نداشته باشند به جای اینکه کتابی به دست بگیرند و قدرت اندیشه شان را محک بزنند، ساعت ها کنار پنجره ولو ‌می‌شوند و به پیش پا افتاده ترین اتفاقات چشم می دوزند و به این ترتیب واقعا برای‌مان می‌شوند مصداق این سخن آریوستو که: چه رقت آورند ساعاتِ بیکاریِ نادانان!</span><span style="box-sizing: border-box;">(برشی ازکتاب&nbsp;متعلقات وملحقات اثر آرتور شوپنهاور)</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(75, 0, 130);"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یکی از مواردی که انسان قدر آن را نمیداند وبه آن نمی اندیشد و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست لحظات تفکر است.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">کدام تفکر؟</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">تفکری که ارزش آن در حدیث این چنین بیان شده ((<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);">یک لحظه تفکر برتر از هفتاد سال عبادت است</span>))</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">واین تفکر ارزشمند در بیان مولوی چنین آمده:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">روزها فکر من این است و همه شب سخنم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">که چرا غافل از احوال دل خویشتنم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">به کجا میروم آخر ننمایی وطنم</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پس آن تفکر ارزشمندی که یک لحظه آن برتر از هفتاد سال عبادت است تفکر در این موضوع هست که:</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">آمدنم بهر چه بود!!!!!!!</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">وانسان به همه موضوعی فکر میکند غیر از این&nbsp; موضوع وعلت آن هم این است که تفکر در این موضوع هزینه دارد وهزینه آن هم پاک زندگی کردن هست وانسانها میدانند که اگر بخواهد در موضوع ((<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(139, 69, 19);">آمدنم بهرچه بود&nbsp;</span>))فکر کنند به نتیجه ای خواهند رسید که راهی بجز پاک زندگی کردن نخواهند داشت لاجرم در این موضوع فکر نمیکنند وآن را کنار گذاشته&nbsp;اند چون که میدانند با پاک زندگی کردن به خیلی از چیزها نمیرسند ومیدانند پاک زندگی کردن یعنی دوری از کلک،ریا،دزدی،ظلم،دروغ،گران فروشی،کم فروشی ،تقلب و.........&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">خلاصه اینکه:</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">محیط خراب ،جامعه پر از گناه نتیجه این مووضوع هست که تفکر در</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" style="" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(139, 69, 19);">((آمدنم بهر چه بود))</span>صورت نمی پذیرد.</font></span></p></div> text/html 2019-08-21T03:07:18+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم عید غدیر خم مبارك باد http://bourseco.mihanblog.com/post/783 <p align="right" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#800000" style="" size="5" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="color: maroon;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">امام رضا (علیه السلام) فرمودند:</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="color: maroon;">روز عید</span><span style="color: maroon;">&nbsp;</span><span style="color: maroon; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">غدیر</span><span style="color: maroon;">&nbsp;</span><span style="color: maroon;">برترین روز امت محمد(ص) است روزی است که خداوند آن را براى</span><span style="color: maroon;">&nbsp;</span><span style="color: maroon; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">محمد و آل او</span><span style="color: maroon;">مخصوص گردانیده و کسانى که در آن روز عبادت کنند و یا بر اهل و عیال خود انفاق نمایند و به دوستان خود نیکى کنند مورد لطف و احسان پروردگار قرار می گیرند.</span></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 64);">السلام علی میزان الاعمال.......</span></span></span></span></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 64);"><font size="5" face="Mihan-Yekan">در روز فرخنده غدیر، خداوند تبارک و تعالی، آرمانی ‏ترین اندیشه را به پیامبر خویش ارزانی داشت، اندیشه ای که در جهان خاکی، تحولی عظیم و در جهان افلاکی، ذوقی سلیم، برای عبادت حضرت پرورگار به وجود می آورد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">غدیر خم نتیجه تلاش هزاران پیام ‏آور الهی است، در این روز کائنات باید شاهد پیوند امامت و نبوت می بودند، پیوندی که انوار نورانی آن با گره خوردن دست ها در همدیگر، تمامی آسمان و زمین را در برگرفت و ذره ذره هستی شروع به تسبیح ذات اقدس باری ‏تعالی کردند.</font></span></span></span></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 64);">پیامبر خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) دوست داشت عید غدیر که عید جشن امامت و ولایت و تعیین رهبرى است، در تمام قرون و اعصار به صورت زنده در دلها و به صورت مکتوب در اسناد و کتب باقی بماند، و مسلمانان در همه اعصار آن را زنده و جاوید نگاه دارند، چون یاد على، نام على و غدیر على، چیزى جز استمرار رسالت در امامت و ولایت، برای اسلام ناب محمدى نیست، و ارزش غدیر به دلیل شخصیت یگانه و بزرگوار حضرت علی (علیه السلام) است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">آینده انسان و تاریخ به دست های یداللهی علی (علیه السلام) سپرده شد تا در سایه ‏سار محبت و عدالت بی‏ دریغش، جهان به آرامش برسد و حُب علی (علیه السلام) سر آغاز همه خوبی ‏ها گشت، راه راست نمایان، و دین خدا کامل شد، بارانی از رحمت باریدن گرفت و خداوند مهر علی را به دل های مومنان آزاد و خداجو داد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خداوند متعال با برانگیختگی آخرین رسول خویش و ابلاغ دین اسلام بر ایشان، فلسفه بعثت انبیا را با فرستادن کتب آسمانی در وجود نبی مکرم اسلام حضرت محمد (صلوات اله علیه) به تجلی رساند و با تعیین امامت پس از پیامبر (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) در روز غدیر خم، کرامت و منزلت انسان را به عرصه تحقق درآورد و غدیر نتیجه و فلسفه بعثت انبیا گردید.&nbsp;</span></span></span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 64);">عید غدیر روز بیعت مجدد است و حمایت از ولایت، روز مبارک باد گفتن است به یمن ولایت، و روز شادباش گفتن است به حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و بیعت مجدد با او، روز سلام و صلوات است بر پیامبر صلی ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله، روز سپاس مندی از خداست که در دریای طوفانی و پر غفلت دنیا، کشتی نجات ولایت را به سوی مان فرستاد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">وکلام آخر اینکه روز عید غدیر روزی است که باید بدانیم حضرت علی(علیه السلام) میزان اعمال است</span>&nbsp;<span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">همچنان که درزیارتنامه آن حضرت میخوانیم (السلام علی میزان الاعمال)</span>&nbsp;<span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">پیشوایان معصوم به منزله یک کفه ترازو هستند و انسانها با اعمال و عقاید و نیاتشان به منزله کفه دیگر هستند و با یکدیگر موازنه و مقایسه می شوند و هر اندازه اعمال و عقاید ما به عقاید و اعمال آنها شباهت و نزدیکی داشته باشد میزان عمل ما سنگین است،&nbsp;</span><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">بدیهی است که میزان، عمل به دستور پیشوایان دینی(ع) و گام برداشتن در مسیر آنها و متخلق شدن به اخلاق آن بزرگواران و تمسک به ولایتشان و عشق ورزیدن به وجود مبارکشان است. یعنی،کسی که در دنیا به آن بزرگواران معرفت پیدا نکند و در طریق آنان گام برندارد، یقیناً در آخرت اهل هدایت نخواهد بود، زیرا میزانش سبک است. کسی که به اهل‌بیت(ع) نزدیک باشد در واقع به حق تعالی نزدیک شده و کسی که از آنها دور شود از خداوند دور شده است و دور شدن از آنها باعث سبکی میزان و قرب بدانها موجب سنگینی میزان است.</span></span></span></span></font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 64);"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><font size="5" style="" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: maroon;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">این عید بزرگ وفرخنده</span></span></span>&nbsp;<span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;وبا کرامت را خدمت شما&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: maroon;"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تبریک وتهنیت عرض می نماییم.</span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></p>