بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

چهل حدیث امام خمینی: حدیث اول

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/20-15:06

به نام خدا
فصل ، در اشاره به بعضى قواى باطنیه است 
بـدان كـه خـداونـد تبارك و تعالى به ید قدرت و حكمتش در عالم غیب و باطن نفس قوایى خلق فرموده داراى منافع بیشمار به آنچه مورد بحث ما است در این مورد سه قوه است و آن واهـمه و غضبیه و شهویه است . و هر یك از این قوا منافع كثیره دارنـد از بـراى حفظ نوع و شخص و تعبیر دنیا و آخرت ، كه علما ذكر كرده اند و اكنون ما را بـه آن احـتـیـاجـى نـیـسـت . و آنـچه لازم است در این مقام تنبه دهم آن است كه این سه قوه سرچشمه تمام ملكات حسنه و سیئه و منشاء تمام صور غیبیه ملكوتیه است .
و تـفـصیل این اجمال آنكه انسان همین طور كه در این دنیا یك صورت ملكى دنیا وى دارد كه خـداونـد تـبـارك و تـعـالى آن را در كـمال حسن و نیكویى و تركیب بدیع خلق فرموده كه عـقـول تمام فلاسفه و بزرگان در آن متحیر است و علم معرفة الاعضاء و تشریح تاكنون نتوانسته است معرفت درستى به حال آن پیدا كند و خداوند انسان را از بین مخلوقات امتیاز داده بـه حـسـن تـركـیـب و جـمـال نـیـكـو مـنـظـر، كـذلك از بـراى او یـك صـورت و شكل ملكوتى غیبى است ، كه آن صورت تابع ملكات نفس و خلق باطن است در عالم بعد از مـوت ، چـه بـرزخ بـاشـد یـا قـیـامت . انسان اگر خلق باطن و ملكه و سریره اش انسانى بـاشـد، صـورت مـلكـوتـى او نـیـز صـورت انـسانى است . ولى اگر ملكاتش غیر ملكات انـسـانـى بـاشـد، صورتش انسانى نیست و تابع آن سریره و ملكه است . مثلا اگر ملكه شـهوت و بهیمیت بر باطن او غلبه كند و حكم مملكت باطن حكم بهیمه شود، انسان صورت مـلكـوتـیـش صـورت یـكى از بهائم است مناسب با آن خلق . و اگر ملكه غضب و سبعیت بر بـاطـن و سـریـره اش غلبه كند و حكم مملكت باطن و سریره حكم سبع شود، صورت غیبیه مـلكوتیه صورت یكى از اسباع است . و اگر وهم و شیطنت ملكه شد و باطن و سریره اش داراى مـلكـات شـیـطـانـیه شد، از قبیل خدعه ، تقلب ، نمیمه ، غیبت ، صورت غیب و ملكوتش صورت یكى از شیاطین است به مناسبت آن . و گاهى ممكن است به طریق تركیب دو ملكه یا چـنـد مـلكـه مـنـشـاء صـورت مـلكـوتـى شـود. آن وقـت بـه شـكل هیچ یك از حیوانات نمى شود، بلكه صورت غریبى پیدا مى كند كه هیچ آن صورت مـدهـش و موحش بدتركیب در این عالم سابقه ندارد. از پیغمبر خدا، صلى الله علیه و آله ، نـقـل شـده كـه بـعضى مردم قیامت محشور مى شوند به صورتهایى كه نیكوست پیش آنها میمون (ها) و انترها.(51) 
بـلكـه مـمـكـن اسـت از بـراى یـك نـفـر در آن عـالم چـنـد صـورت بـاشـد زیـرا كه آن عالم مـثـل ایـن عـالم نـیـسـت كـه یـك چـیـز بـیـش ‍ از یـك صـورت قـبـول نـكـنـد. و ایـن مـطـلب مـطـابـق بـا بـرهـان نـیـز هـسـت و در محل خود مقرر است .
نظرات() 

چهل حدیث امام خمینی: حدیث اول

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/14-10:21

به نام خدا
مقام دوم : نشئه باطن و ملكوت 
بـدان كـه از بـراى نـفـس انـسـانـى یـك مـمـلكـت و مقام دیگر است كه آن مملكت باطن و نشئه مـلكـوت اوسـت كـه جـنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملكت ظاهر است . و نزاع و جـدال بـیـن جـنـود رحـمـانـى و شـیـطانى در آنجا عظیمتر و مغالبه در آن نشئه بیشتر و با اهـمـیـتـتـر اسـت . بـلكـه هـر چـه در مـمـلكـت ظـاهـر اسـت از آنـجـا تنزل كرده و ظهور در ملك نموده ، و اگر هر یك از جنود رحمانى و شیطانى در آن مـملكت غالب آیند، در این مملكت نیز غالب شوند. و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهـل سـلوك و اخـلاق خـیـلى اهـمـیـت دارد، بلكه مى توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و دركات را آن مقام دانست . انسان باید خیلى ملتفت خود در این جهاد باشد.
ممكن است خداى نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانى در آن مملكت و خالى گذاشتن آن را بـراى غـاصـبـیـن و نـااهلها از جنود شیطان ، هلاكت همیشگى از براى انسان پیدا شود كه قـابـل جـبـران نباشد، و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد، و ارحم الراحمین ، نعوذبالله ، نـیـز بـه نـظـر سـخـط و غـضب به او نگاه كند، بلكه شفعاء او خصماء او شوند. واى بر كـسـى كـه شـفـیـع او خـصـمـش شـود. خـدا مى داند جه عذابهایى و ظلمهایى و سختیهایى و بـدبـخـتـیهایى دنبال این غضب الهى و دشمنى اولیاى حق است كه تمام آتشهاى جهنم تمام زقـومـهـا مـارهـا و عـقـربـهـا پـیـش آن هـیـچ اسـت . خـدا نـكـنـد آنـچـه حـكـمـا و عـرفـا و اهل ریاضت و سلوك خبر مى دهند راجع به این عذابها به سر ما ضعفا و بیچارگان بیاید، كـه تـمام عذابها كه تصور مى كنید پیش آن سهل و آسان است ، و تمام جهنمها كه شنیدید پیش آن رحمت و بهشت است .
غـالبـا وصـف جـهـنـم و بـهـشـت كـه در كـتـاب خـدا و اخـبـار انـبیا و اولیا شده جهنم و بهشت اعمال است كه از براى جزاى عملهاى خوب و بد تهیه شده است . گاهى اشاره خفیه اى نیز بـه بـهـشـت و جـهـنم اخلاق كه اهمیتش بیشتر است شده ، و گاهى هم به بهشت لقاء و جهنم فراق ، كه از همه مهمتر است ، گردیده ، ولى همه در پرده و از براى اهلش . من و تو اهلش نیستیم . ولى خوب است منكر هم نشویم و ایمان داشته باشیم به هر چه خداوند و اولیایش فـرمـوده انـد، شـاید این ایمان اجمالى هم براى ما فایده داشته باشد. گاهى هم ممكن است كـه انـكـار بـیـجـا و رد بـى موقع و بدون علم و فهم براى ما ضررهاى خیلى زیاد داشته بـاشـد، و ایـن دنیا عالم التفات به آن ضررها نیست . مثلا تا شنیدى فلان حكیم یا فلان عـارف یا فلان مرتاض چیزى گفت كه به سلیقه شما درست در نمى آید و با ذائقه شما گوارا نیست ، حمل به باطل و خیال مكن . شاید آن مطلب منشاء داشته باشد از كتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشید. چه فرق مى كند كه یك نفر فقیه یك فتوى بدهد، از بـاب دیـات مثلا، كه شما كمتر دیده اید. و شما بدون مراجعه به مدركش رد كنید او را، یا آنـكـه یـك نـفر سالك الى الله یا عارف بالله یك حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجـع بـه احـوال بـهـشـت و جـهـنـم ، و شـمـا بـدون مـراجـعـه بـه مـدركـش او را رد كـنـیـد، سـهـل اسـت . تـوهـیـن كـنـیـد یـا جـسـارت نـمـائیـد. مـمـكـن اسـت آن شـخـصـى كـه اهـل آن وادى اسـت و صاحب آن فن است یك مدركى از كتاب خدا داشته باشد، یا از اخبار ائمه هـدى داشـتـه بـاشـد، و شـمـا بـه آن بـرنـخـورده بـاشـیـد، آن وقـت شـمـا رد خـدا و رسول كردید بدون عذر موجه . و معلوم است به سلیقه من درست نبود یا علم من به این جا نرسیده بود یا از اهل منبر برخلاف آن شنیدم عذر نیست .
در هـر حـال ، از مـقـصـود نـگـذرم . آنچه آنها راجع به بهشت اخلاق و ملكات و جهنم اخلاق و دركات گفته اند مصیبتى است كه طاقت شنیدنش را هم نداریم .
پـس اى عـزیـز فـكـرى كـن و چاره جویى نما و راه نجاتى و وسیله خلاصى از براى خود پیدا كن . و به خداى ارحم الراحمین پناه ببر، و در شبهاى تاریك با تضرع و زارى از آن ذات مـقـدس تـمـنـا كـن كـه تو را اعانت كند در این جهاد نفس ، تا ان شاءالله غالب شوى و مـمـلكـت (وجودت ) را رحمانى گردانى و جنود شیطان را از آن بیرون كنى ، و خانه را به دسـت صـاحـبـش دهـى تـا سـعادتها و بهجتها و رحمتهایى خداوند به تو عنایت فرماید كه تـمـام چـیـزهـایـى كـه شـنـیدى از وصف بهشت و حور و قصور پیش آنها چیزى نباشد، و آن سلطنت كلیه الهیه است كه خبر دادند اولیاى خدا از این ملت بیضاى حنیف ، و بالاتر از آن چیزهایى است كه نه گوش احدى شنیده و نه چشمى دیده و نه به قلب بشرى خطور كرده .(50) 
نظرات() 

چهل حدیث امام خمینی (ره): حدیث 1

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/6-17:52

به نام خدا
فصل ، در مشارطه و مراقبه و محاسبه است
و از امورى كه لازم است از براى مجاهد، مشارطه و مراقبه و محاسبه است . مشارطه آن اسـت كـه در اول روز مثلا با خود شرط كند كه امروز برخلاف فرموده خداوند تبارك و تعالى رفتار نكند. و این مطلب را تصمیم بگیرد. و معلوم است یك روز خلاف نكردن امرى اسـت خـیـلى سـهـل ، انسان مى تواند به آسانى از عهده برآید. تو عازم شو و شرط كن و تـجـربـه نـمـا بـبـیـن چقدر سهل است . ممكن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند، ولى این از تلبیسات آن ملعون است ، او را از روى واقع و قلب لعن كن ، و اوهام باطله را از قلب بیرون كن ، و یك روز تجربه كن ، آن وقت تصدیق خواهى كرد.
و پـس از ایـن مـشارطه ، باید وارد مراقبه شوى . و آن چنان است كه در تمام مدت شـرط. مـتـوجـه عـمـل بـه آن بـاشـى ، و خـود را مـلزم بـدانـى بـه عمل كردن به آن ، و اگر خداى نخواسته در دلت افتاد كه امرى را مرتكب شوى كه خلاف فـرمـوده خـداسـت ، بدان كه این از شیطان و جنود اوست كه مى خواهند تو را از شرطى كه كـردى بـاز دارنـد. بـه آنـهـا لعـنـت كـن و از شـر آنـهـا بـه خـداونـد پـنـاه بـبـر، و آن خیال باطل را از دل بیرون نما، و به شیطان بگو كه من یك امروز با خود شرط كردم كه خـلاف فرمان خداوند تعالى نكنم ، ولى نعمت من سالهاى دراز است به من نعمت داده ، صحت و سـلامـت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمتهایى كرده كه اگر تا ابد خدمت او كنم از عهده یكى از آنها برنمى آیم سزاوار نیست یك شرط جزئى را وفا نكنم . امید است انشاءالله شیطان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آید. و این مراقبه با هیچ یك از كارهاى تو، از قبیل كسب و سفر و تحصیل و غیرها، منافات ندارد.
و بـه هـمـیـن حال باشى تا شب كه موقع محاسبه است . و آن عبارت است از اینكه حـساب نفس را بكشى در این شرطى كه با خداى خود كردى كه آیا به جا آورد، و با ولى نـعـمـت خـود در ایـن معامله جزئى خیانت نكردى ؟ اگر درست وفا كردى ، شكر خدا كن در این توفیق و بدان كه یك قدم پیش رفتى و مورد نظر الهى شدى ، و خداوند انشاءالله تو را راهـنـمایى مى كند در پیشرفت امور دنیا و آخرت ، و كار فردا آسانتر خواهد شد. چندى به این عمل مواظبت كن ، امید است ملكه گردد از براى تو به طورى كه از براى تو كار خیلى سـهـل و آسـان شـود، بلكه آن وقت لذت مى برى از اطاعت فرمان خدا و از ترك معاصى در هـمـین عالم ، با اینكه اینجا عالم جزا نیست لذت مى برد و جزاى الهى اثر مى كند و تو را ملتذ مى نماید.
و بدان كه خداى تبارك و تعالى تكلیف شاق بر تو نكرده و چیزى كه از عهده تو خارج اسـت و در خـور طـاقت تو نیست بر تو تحمیل نفرموده ، لكن شیطان و لشكر او كار را بر تـو مـشـكل جلوه مى دهند. و اگر خداى نخواسته در وقت محاسبه دیدى سستى و فتورى شده در شـرطـى كـه كـردى ، از خـداى تعالى معذرت بخواه و بنا بگذار كه فردا مردانه به عمل شرط قیام كنى . و به این حال باشى تا خداى تعالى ابواب توفیق و سعادت را بر روى تو باز كند و تو را به صراط مستقیم انسانیت برساند.
فصل ، در تذكر است 
نظرات() 

چهل حدیث امام خمینی: حدیث اول

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/2-14:29

به نام دوست
فصل ، اهمیت عزم در ترك معاصى و انجام تكالیف
اى عـزیـز، بـكـوش تـا صـاحب عزم و داراى اراده شوى ، كه خداى نخواسته اگر بى عزم از این دنیا هجرت كنى ، انسان صورى بیمغزى هستى كه در آن عالم به صورت انـسـان مـحـشور نشوى ، زیرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سریره است . و جرئت بر مـعـاصى كم كم انسان را بى عزم مى كند، و این جوهر شریف را از انسان مى رباید. استاد مـعـظم ما، دام ظله ، مى فرمودند بیشتر از هر چه گوش كردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان مى كند.
پـس اى بـرادر، از مـعـاصـى احـتراز كن ، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، و ظاهر را ظـاهـر انـسـان كـن ، و خـود را در سـلك اربـاب شـرایـع داخـل كـن ، و از خـداونـد تـبـارك و تـعـالى در خـلوات بـخـواه كـه ترا در این مقصد همراهى فـرمـایـد، و رسـول اكـرم ، صـلى الله عـلیـه و آله ، و اهـل بـیت او را شفیع قرار ده كه خداوند به توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیرى نماید در لغـزشـهـایـى كه در پیش دارى ، زیرا كه انسان در ایام حیات لغزشگاههاى عمیقى دارد كـه مـمـكن است در آن واحد به پرتگاه هلاكت چنان افتد كه دیگر نتواند از براى خود چاره بـكـنـد، بـلكـه در صـدد چـاره جـویـى هـم بـرنـیـایـد ، بـلكـه شـایـد شـفـاعت شافعین هم شامل حال او نشود. نعوذبالله منها
نظرات() 

کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) حدیث اول

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/04/24-18:18

فصل ، در عزم است 
مـنـزل دیـگـر كـه بـعـد از تـفـكـر از بـراى انـسـان مـجـاهـد پـیـش مـى آیـد، مـنـزل عـزم اسـت . (و ایـن غـیـر از اراده است كه شیخ ‌الرئیس (48) در اشارات آن را اول درجات عارفین دانسته .)(49)
بـعـضـى از مـشـایـخ مـا، اءطـال الله عمره ، مى فرمودند كه عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است ، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است .
و عزمى كه مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذارى و تصمیم بر ترك معاصى ، و فعل واجبات ، و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات ، و بالاخره عزم بر اینكه ظاهر و صـورت خـود را انـسـان عـقـلى و شـرعـى نـمـایـد كـه شـرع و عـقـل بـه حـسب ظاهر حكم كنند كه این شخص ، انسان است . و انسان شرعى عبارت از آن است كـه مـوافـق مـطـلوبـات شـرع رفـتـار كـنـد، و ظـاهـرش ظـاهـر رسـول اكـرم ، صلى الله علیه و آله ، باشد، و تاءسى به آن بزرگوار بكند در جمیع حـركـات و سـكنات و در تمام افعال و تروك . و این امرى است بس ممكن ، زیرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امرى است مقدور هر یك از بندگان خدا.
و بـدان كـه هـیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى شود مگر آنكه ابتدا كند انسان از ظاهر شـریـعت . و تا انسان متاءدب به آداب شریعت حقه نشود، هیچیك از اخلاق حسنه از براى او بـه حـقـیـقـت پیدا نشود، و ممكن نیست كه نور معرفت الهى در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شریعت از براى او منكشف شود. و پس از انكشاف حقیقت و بروز انوار معارف در قلب نـیـز مـتـاءدب بـه آداب ظـاهـره خـواهـد بـود. و از ایـن جـهـت دعـوى بـعـضـى بـاطـل اسـت كـه بـه ترك ظاهر. علم باطن پیدا شود. یا پس از پیدایش آن به آداب ظاهره احـتـیـاج نباشد. و این از جهل گوینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت . و شاید موفق شدم به بیان بعضى از آن در این ورقه ها، انشاءالله تعالى .
فصل ، اهمیت عزم در ترك معاصى و انجام تكالیف 
اى عـزیـز، بـكـوش تـا صـاحب عزم و داراى اراده شوى ، كه خداى نخواسته اگر بى عزم از این دنیا هجرت كنى ، انسان صورى بیمغزى هستى كه در آن عالم به صورت انـسـان مـحـشور نشوى ، زیرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سریره است . و جرئت بر مـعـاصى كم كم انسان را بى عزم مى كند، و این جوهر شریف را از انسان مى رباید. استاد مـعـظم ما، دام ظله ، مى فرمودند بیشتر از هر چه گوش كردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان مى كند.
پـس اى بـرادر، از مـعـاصـى احـتراز كن ، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، و ظاهر را ظـاهـر انـسـان كـن ، و خـود را در سـلك اربـاب شـرایـع داخـل كـن ، و از خـداونـد تـبـارك و تـعـالى در خـلوات بـخـواه كـه ترا در این مقصد همراهى فـرمـایـد، و رسـول اكـرم ، صـلى الله عـلیـه و آله ، و اهـل بـیت او را شفیع قرار ده كه خداوند به توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیرى نماید در لغـزشـهـایـى كه در پیش دارى ، زیرا كه انسان در ایام حیات لغزشگاههاى عمیقى دارد كـه مـمـكن است در آن واحد به پرتگاه هلاكت چنان افتد كه دیگر نتواند از براى خود چاره بـكـنـد، بـلكـه در صـدد چـاره جـویـى هـم بـرنـیـایـد ، بـلكـه شـایـد شـفـاعت شافعین هم شامل حال او نشود. نعوذبالله منها.
نظرات() 

کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) حدیث اول

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/04/23-18:35

فصل ، در تفكر است 
بـدان كـه اول شـرط مـجـاهـده بـا نـفـس و حـركت به جانب حق تعالى تفكر است . و بعضى از علماى اخلاق آن را در بدایات در مرتبه پنجم قرار داده اند.(47) و آن نیز در مقام خود صحیح است .
و تـفـكـر در ایـن مـقام عبارت است از آنكه انسان لااقل در هر شب و روزى مقدارى ـ ولو كم هم بـاشـد ـ فـكر كند در اینكه آیا مولاى او كه او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحـتـى را از بـراى او فـراهـم كـرده ، و بـدن سـالم و قـواى صـحـیحه ، كه هر یك داراى منافعى است كه عقل هر كس را حیران میكند. به او عنایت كرده ، و این همه بسط بساط نعمت و رحـمـت كـرده ، و از طـرفـى هـم ایـن هـمـه انـبـیـا فـرسـتـاده ، و كـتـابـهـا نـازل كرده و راهنماییها نموده و دعوتها كرده ، آیا وظیفه ما با این مولاى مالك الملوك چیست ؟ آیـا تـمـام این بساط فقط براى همین حیات حیوانى و اداره كردن شهوت است كه با تمام حـیـوانـات شـریـك هـستیم ، یا مقصود دیگرى در كار است ؟ آیا انبیاء كرام و اولیاء معظم و حـكـمـاى بـزرگ و عـلمـاى هـر مـلت كـه مـردم را دعـوت بـه قـانـون عقل و شرع مى كردند و آنها را از شهوات حیوانى و از این دنیاى فانى پرهیز مى دادند با آنـهـا دشـمـن داشـتـنـد و دارنـد، یـا راه صـلاح مـا بـیـچـاره هـاى فـرو رفـتـه در شهوات را مثل ما نمى دانستند؟
اگـر انـسـان عـاقل لحظه اى فكر كند مى فهمد كه مقصود از این بساط چیز دیگر است ، و منظور از این خلقت عالم بالا و بزرگترى است ، و این حیات حیوانى مقصود بالذات نیست . و انـسـان عـاقـل بـایـد در فـكـر خـودش بـاشـد، و بـه حال بیچارگى خودش رحم كند و با خود خطاب كند: اى نفس شقى كه سالهاى دراز در پى شـهـوات عـمـر خـود را صـرف كـردى و چـیزى جز حسرت نصیبت نشد، خوب است قدرى به حـال خـود رحم كنى ، از مالك الملوك حیا كنى ، و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى ، كه آن مـوجـب حیات همیشگى و سعادت دائمى است ، و سعادت همیشگى را مفروش به شهوات چند روزه فـانى ، كه آن هم به دست نمى آید حتى با زحمتهاى طاقت فرسا. قدرى فكر كن در حـال اهـل دنیا از سابقین تا این زمان كه مى بینى . ملاحظه كن زحمتهاى آنها و رنجهاى آنها در مقابل راحتى آنها چقدر زیادتر و بالاتر است ، در صورتى كه براى هر كس هم راحتى و خوشى پیدا نمى شود. آن انسانى كه در صورت انسان و از جنود شیطان است و از طرف او مـبـعـوث اسـت و تـو را دعـوت بـه شـهوات مى كند و مى گوید زندگانى مادى را باید تـامـیـن كـرد، قـدرى در حـال خود او تاءمل كن ، و قدرى او را استنطاق كن ببین آیا خودش از وضعیت راضى است ؟ یا آنكه خودش مبتلا است مى خواهد بیچاره دیگرى را هم مبتلا كند؟
و در هـر حـال از خـداى خـود با عجز و زارى تمنا كن كه تو را آشنا كند و وظایف خودت كه باید منظور شود ما بین تو و او. و امید است این تفكر كه به قصد مجاهده با شیطان و نفس امـاره اسـت ، راه دیـگـرى بـراى تـو بـنـمـایـانـد و مـوفـق شـوى بـه منزل دیگر از مجاهده .
نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


ابزار دانستنی ها برای وبلاگ

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic