بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!

نوشته شده توسط :آ گلستانه
شنبه 19 بهمن 1398-02:48 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

 ﺗﻮﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ که این پرواز از فرانسه به مقصد هلند انجام گرفت یک خانم سفید پوست  ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ‌ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ زیرا ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺭﺍ با ناراحتی ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ کرد وگفت ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ نیستم لطفا جای دیگری را به من بدهید.
((این حالت متاسفانه در بعضی از افراد وجود دارد که بعلت مدرک بالاتر، رتبه بالاتر، موقعیت شغلی بالاتر، ثروت بالاتر و..... خودشان را از دیگران برتر و والاتر میدانند واز نشستن در کنارآنها خود داری میکنند  ولی نمیدانند که اینگونه مدارک و موقعیت ها هیچ ارزشی برای انسان نمی آورد ارزش انسان به تقوای اوست همانطور که خداوند در قرآن میفرماید:إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ))
ادامه ماجرا...
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ به آن خانم ﮔﻔﺖ :
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪهید ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﻜﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻜﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ متاسفانه ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ... ﻭﻟﻰ به هرحال در رابطه با این موضوع  ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ میکنم.بعد از دقایقی مهماندار برگشت ودر حالی که ان خانم هنوز با نفرت وعصبانیت در کنار صندلی خود ایستاده بود رو کرد به مرد سیاهپوست وگفت.

ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ هواپیما ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖهای ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ .

ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻚ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺴﺖ !! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.اشک در چشمان مرد سیاهپوست جاری شده بودﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﻰ ﺑﺪﻫﺪ واعتراضی بکند

ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻤﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﮔﻔﺖ :
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ!  ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻢ... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﺍﺻﻼ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎنی و درستی نیست ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ناخوشایند  ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ !!  بعد ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ
.ﻭ ﺁﻥ ﺧﻠﺒﺎﻥ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳِﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ "ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ " ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ " ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ یک ﻓﻀﯿﻠﺖ

نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ حضرت زهرا(س) فرمودند: هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را براى او تقدیر مى نماید.

نوشته شده توسط :آ گلستانه
یکشنبه 13 بهمن 1398-09:20 ق.ظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ


حضرت زهرا(س) فرمودند:


هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام


دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را براى او تقدیر 


مى نماید.


عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت زهراء (س)

نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ شهادت مالک اشتر زمان، سردار فداکار ایران، فخر جهان اسلام، سپهبد پاسدار، حاج قاسم سلیمانی فرمانده ی خدا جو و مخلص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً ولَو کانَ حَجَراً لَکانَ صَلداً

نوشته شده توسط :آ گلستانه
دوشنبه 16 دی 1398-09:04 ق.ظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ


لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً


ولَو کانَ حَجَراً لَکانَ صَلداً


شهادت مالک اشتر زمان، سردار فداکار ایران، فخر جهان اسلام، سپهبد پاسدار، حاج قاسم سلیمانی فرمانده ی خدا جو و مخلص نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را، خدمت حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وشما تبریک و تسلیت عرض می نمائیم.

نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟

نوشته شده توسط :آ گلستانه
چهارشنبه 4 دی 1398-09:06 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ(مومنون/115)

آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟ 

همه عقاید دینی در رفتار انسان مؤثر است؛ هر چند تأثیر آنها یکسان نیست. از میان عقاید دینی، اعتقاد به رستاخیز و معاد یکی از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و تربیت و اصلاح اوست.

بدون شک، ایمان به معاد تأثیر بسیار عمیق و گسترده ای در اعمال انسانها دارد. اصولاً اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوست، یا به تعبیر دیگر رفتار هر کسی با جهان بینی او ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

پس عنصر اساسی در رفتار وسبک زندگی انسان همان بینش ها ونگرش های اوست وانسانها با رفتارشان به دیگران نشان میدهند که نگرش آنها چگونه است.

وهر انسانی با رفتار واعمال خود در دنیا نشان میدهد که آخرت او چگونه هست.

از این روانسانهای خدا باور ومعتقد به قیامت سبک زندگی ونگرش او بسیار متفاوت است با کسی که خدا باور وقیامت باور نیست.

پس  با اعمال ورفتارمان نشان دهیم که به قیامت اعتقاد داریم.

نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خدا غافل نیست

نوشته شده توسط :آ گلستانه
یکشنبه 24 آذر 1398-09:57 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

به خودش یا به رفیقش میگه: دیگران چی میفهمند ما چیکار میکنیم  باید تا غافل هستند کار خودمون را انجام بدیم تا بیان بفهمند ما بار خودمون را بستیم. 

 شاید این سخن خیلی از کسانی باشه که از غفلت دیگران استفاده میکنند  وبه خیال اینکه  برای پیشرفت در دنیا باید از غفلت دیگران  استفاده کرد چه بسا راه های بسیار خطرناکی را در پیش گرفته وچه خلاف هایی که مرتکب میشوند .

این آیه چندین بار در قرآن تکرار شده:

وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

بدانید شاید دیگران از اعمال وکارهای شما غافل باشند وندانند که شما چکار میکنید

اما مطمئن باشید که خدا غافل از اعمال شما نیست.


نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ما نجار زندگی خود هستیم و ...

نوشته شده توسط :آ گلستانه
دوشنبه 11 آذر 1398-01:01 ب.ظ

بسم الله الرخمن الرحیم

خود را برای بازنشسته شدن آماده میکرد تا اینکه یک روز او با صاحب کار خود موضوع را درمیان گذاشت

پس از روزهای طولانی و کار کردن و زحمت کشیدن، حالا او به استراحت نیاز داشت و برای پیدا کردن زمان این استراحت میخواست تا او را از کار بازنشسته کنند

صاحب کار او بسیار ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف کند، اما نجارپیر بر حرفش و تصمیمی که گرفته بود پافشاری کرد

سرانجام صاحب کار درحالی که با تأسف با این درخواست موافقت میکرد، از او خواست تا به عنوان آخرین کار، ساخت خانه ای را به عهده بگیرد

نجار در حالت رودربایستی، پذیرفت درحالیکه دلش چندان به این کار راضی نبود

پذیرفتن ساخت این خانه برخلاف میل باطنی او صورت گرفته بود. برای همین به سرعت مواد اولیه نامرغوبی تهیه کرد و به سرعت و بی دقتی، به ساختن خانه مشغول شد و به زودی و به خاطر رسیدن به استراحت، کار را تمام کرد

او صاحب کار را از اتمام کار باخبر کرد. صاحب کار برای دریافت کلید این آخرین کار به آنجا آمد

زمان تحویل کلید، صاحب کار كلید را به نجار بازگرداند و گفت: این خانه هدیه ایست از طرف من به تو به خاطر سالهای همکاری!

نجار، یکه خورد و بسیار شرمنده شد

در واقع اگر او میدانست که خودش قرار است در این خانه ساکن شود، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن بکار می برد و تمام مهارتی که در کار داشت برای ساخت آن بکار می برد. یعنی کار را به صورت دیگری پیش میبرد
این داستان ماست

ما زندگیمان را میسازیم. هر روز میگذرد. گاهی ما کمترین توجهی به آنچه که میسازیم نداریم،وهنوز باور نكرده ایم كه این اعمالمان میباشد كه مكانی یا در بهشت ویا در دوزخ برایمان میسازد پس ناگهان  در اثر یک شوک ناگهانی(مرگ وقیامت)میفهمیم که مجبوریم در همین ساخته ها زندگی کنیم

اما اگر چنین تصوری داشته باشیم، تمام سعی خود را برای ایمن کردن شرایط زندگی خود میکنیم

فرصت ها از دست می روند و گاهی بازسازی آنچه ساخته ایم، دیگر ممکن نیست

ما نجار زندگی خود هستیم و روزها، چکشی هستند که بر زندگی ما کوبیده میشود و اعمالمان یا دیواری از زندگی را میسازد وتیشه ای هستند كه آن دیوار را خراب میكند

پس مراقب سلامتی خانه ای که برای زندگی خود می سازیم باشیم.

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم پیامبر اکرم(ص) فرمودند: همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شما است.

نوشته شده توسط :آ گلستانه
چهارشنبه 29 آبان 1398-07:42 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


پیامبر اکرم(ص) فرمودند:


همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت


 رساند و همین دو نیز 


هلاک کننده شما است.

نظرات() 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خواب در عین بیداری

نوشته شده توسط :آ گلستانه
یکشنبه 19 آبان 1398-11:25 ق.ظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

امام علی علیه‌السلام:  هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند،

گویند مردی بازرگان به نیت استراحت کردن وارد کاروانسرایی شد. کفش های قیمتی اش را زیر سرش گذاشت تا در نهایت امنیت و آرامش کمی بخوابد. هنوز خوابش نبرده بود که دو جوان وارد حجره او شدند.

اولی گفت: بیا سکه های طلا را پشت آن جعبه بگذاریم و با خیال راحت به بازار برویم .

دومی گفت: چرا بلند حرف می زنی!؟ اگر این مرد بیدار باشد و صدای مارا شنیده باشد چه؟

اولی گفت: کفش هایش را از زیر سرش بر میدارم اگر خواب نباشد مشخص می شود.

بازرگان که سخنان آن دو را شنیده بود، تصمیم گرفت خودش را به خواب بزند. مرد اولی به آرامی کفش های بازرگان را از زیر سرش برداشت.

دومی گفت: آری کاملا خواب است بیا این سکه های طلا را بگیر و زیر آن جعبه بگذار . بعد از رفتن آن دو مرد، بازرگان بلند شد و بعد از آنکه مطمئن شد آن دو جوان کاملا از آنجا دور شده اند به سراغ آن جعبه رفت ولی اثری از طلاها نبود و متوجه شد که تمام این حرف ها دروغی برای فریب دادن او بوده است تا در عین بیداری اش، کفش های با ارزش اش را بدزدند.

واین شرح حال انسان هایی است که در عین بیداری وآگاهی نسبت به حقائق خودشان را به خواب زده اند گوئیا هیچ نمیدانند. هیچ وقت در زندگی خودمان را به خواب نزنیم و فکر نکنیم کائنات اعمال و رفتارما  را نمی بینند وگرنه مجبور به پرداخت تاوانی بس سنگین خواهیم شد!  خوشبختی زمانی  است که چراغ هدایت گر درونمان با  روشنی خودش  نمی گذارد موقعیت های فریبنده زندگی، ما را عین بیداری به خواب بزند.
نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خاصه امام رضا (ع)

نوشته شده توسط :آ گلستانه
دوشنبه 13 آبان 1398-11:30 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم 

صلوات خاصه امام رضا (ع)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى

الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى

الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً

مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏. 

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

نوشته شده توسط :آ گلستانه
چهارشنبه 24 مهر 1398-03:27 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم 

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

یک اربعین گذشته و زینب رسیده است

بالای تربتی که خودش آرمیده است

یا ایها الغریب سلام ای برادرم

ای یوسفی که گرگ تنت را دریده است.

چهل روز شکستن چهل روز بریدن چهل روز پی ناقه دویدن

چهل روز فقط طعنه و دشنام شنیدن چه بگویم؟

چهل روز اسارت چهل روز جسارت چهل روز غم و غربت و غارت

چهل روز پریشانی و حسرت چهل روز مصیبت چه بگویم؟

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم خروج قطار از ریل

نوشته شده توسط :آ گلستانه
دوشنبه 22 مهر 1398-10:58 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

در دهه چهل، ریزعلی خواجوی معروف به دهقان فداکار با اقدام به موقع خود از تصادف قطار با ریزش کوه جلوگیری کرد و جان دهها انسان را نجات داد.

چند مدت پیش حادثه ای به وجود آمد وقطار تهران زاهدان از ریل خارج شد وچندین نفر هم در این حادثه کشته شدند. بعد از تحقیقات اعلام کردند که 170 پیچ وکمر بند ریلها توسط افراد ناشناس باز شده وهمین امر باعث خروج قطار از ریل شده!! 

گذر تاریخ به این شکل چقدر تاسف آور است !!!
کسی که داستان ریزعلی را خوانده پیچ ریل را باز میکند.!

کسی که دقت شهید باکری وامثال باکری ها را خوانده که حتی با خودکار بیت المال مطالب شخصی را نمی نوشتند اختلاس میکنند.

و........
اندیشمند بزرگ ، ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥمیگوید :
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺗﻤﺪﻥ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﮐﺮﺩ:
ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ , ﺩﻭﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ
برﺍﯼ ﺩﻭﻣﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻌﻠﻢ
و ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ و اسطوره ها...

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم امام حسن مجتبی علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون» فرموده اند: به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:

نوشته شده توسط :آ گلستانه
دوشنبه 15 مهر 1398-09:11 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

امام حسن مجتبی علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون» فرموده اند:

به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:

1- از جوانی اش که در چه راهی مصرف نموده.

2- و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.

3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده.

4- و از دوستی ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم

اى کریم اهل بیت ، قلب اندوهگینمان در عزاى تو، دیدار و شفاعتت را در قیامت مى طلبد تا طعم بخشندگى تو را دریابیم.

هفتم صفر بنابر روایتی سالروز شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبى علیه السلام، میباشد.

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: بسیار عجیب است از کسانی که ...

نوشته شده توسط :آ گلستانه
شنبه 13 مهر 1398-10:43 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند:

بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زودگذر و فانی کار می‌کنند و خون دل می‌خورند ولی ‏آخرت را که باقی و ابدی است رها و فراموش کرده اند.‏

این هشت سال دفاع مقدس، مظهری از برترین صفاتی است که یک جامعه میتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد. یعنی دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان خواهی است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است(مقام معظم رهبری)

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم نتیجه دوری از تفکر

نوشته شده توسط :آ گلستانه
شنبه 13 مهر 1398-10:42 ق.ظ


بسم الله الرحمن الرحیم

‌‹‹نتیجه دوری از تفکر››

برای مردم تفکر همچون باری طاقت فرساست. بنابراین همان قدری که کار حرفه ای شان ایجاب می‌کند می اندیشند و همانقدری که برای تفریحاتِ مختلفشان لازم است و نیز برای گفتگو و بازی، که ازین رو باید طوری ترتیب داده شوند که آن‌ها بتوانند با حداقل اندیشه ی ممکن کارشان را پیش ببرند ولی اگر در اوقات فراغتشان چنین تسهیلاتی نداشته باشند به جای اینکه کتابی به دست بگیرند و قدرت اندیشه شان را محک بزنند، ساعت ها کنار پنجره ولو ‌می‌شوند و به پیش پا افتاده ترین اتفاقات چشم می دوزند و به این ترتیب واقعا برای‌مان می‌شوند مصداق این سخن آریوستو که: چه رقت آورند ساعاتِ بیکاریِ نادانان!(برشی ازکتاب متعلقات وملحقات اثر آرتور شوپنهاور)

 

یکی از مواردی که انسان قدر آن را نمیداند وبه آن نمی اندیشد و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست لحظات تفکر است.

کدام تفکر؟

تفکری که ارزش آن در حدیث این چنین بیان شده ((یک لحظه تفکر برتر از هفتاد سال عبادت است))

واین تفکر ارزشمند در بیان مولوی چنین آمده:

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

پس آن تفکر ارزشمندی که یک لحظه آن برتر از هفتاد سال عبادت است تفکر در این موضوع هست که:

آمدنم بهر چه بود!!!!!!!

وانسان به همه موضوعی فکر میکند غیر از این  موضوع وعلت آن هم این است که تفکر در این موضوع هزینه دارد وهزینه آن هم پاک زندگی کردن هست وانسانها میدانند که اگر بخواهد در موضوع ((آمدنم بهرچه بود ))فکر کنند به نتیجه ای خواهند رسید که راهی بجز پاک زندگی کردن نخواهند داشت لاجرم در این موضوع فکر نمیکنند وآن را کنار گذاشته اند چون که میدانند با پاک زندگی کردن به خیلی از چیزها نمیرسند ومیدانند پاک زندگی کردن یعنی دوری از کلک،ریا،دزدی،ظلم،دروغ،گران فروشی،کم فروشی ،تقلب و......... 

خلاصه اینکه:

محیط خراب ،جامعه پر از گناه نتیجه این مووضوع هست که تفکر در

((آمدنم بهر چه بود))صورت نمی پذیرد.

نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم عید غدیر خم مبارك باد

نوشته شده توسط :آ گلستانه
چهارشنبه 30 مرداد 1398-07:37 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:

روز عید غدیر برترین روز امت محمد(ص) است روزی است که خداوند آن را براى محمد و آل اومخصوص گردانیده و کسانى که در آن روز عبادت کنند و یا بر اهل و عیال خود انفاق نمایند و به دوستان خود نیکى کنند مورد لطف و احسان پروردگار قرار می گیرند.

                                السلام علی میزان الاعمال.......

در روز فرخنده غدیر، خداوند تبارک و تعالی، آرمانی ‏ترین اندیشه را به پیامبر خویش ارزانی داشت، اندیشه ای که در جهان خاکی، تحولی عظیم و در جهان افلاکی، ذوقی سلیم، برای عبادت حضرت پرورگار به وجود می آورد.

غدیر خم نتیجه تلاش هزاران پیام ‏آور الهی است، در این روز کائنات باید شاهد پیوند امامت و نبوت می بودند، پیوندی که انوار نورانی آن با گره خوردن دست ها در همدیگر، تمامی آسمان و زمین را در برگرفت و ذره ذره هستی شروع به تسبیح ذات اقدس باری ‏تعالی کردند.

پیامبر خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) دوست داشت عید غدیر که عید جشن امامت و ولایت و تعیین رهبرى است، در تمام قرون و اعصار به صورت زنده در دلها و به صورت مکتوب در اسناد و کتب باقی بماند، و مسلمانان در همه اعصار آن را زنده و جاوید نگاه دارند، چون یاد على، نام على و غدیر على، چیزى جز استمرار رسالت در امامت و ولایت، برای اسلام ناب محمدى نیست، و ارزش غدیر به دلیل شخصیت یگانه و بزرگوار حضرت علی (علیه السلام) است.

آینده انسان و تاریخ به دست های یداللهی علی (علیه السلام) سپرده شد تا در سایه ‏سار محبت و عدالت بی‏ دریغش، جهان به آرامش برسد و حُب علی (علیه السلام) سر آغاز همه خوبی ‏ها گشت، راه راست نمایان، و دین خدا کامل شد، بارانی از رحمت باریدن گرفت و خداوند مهر علی را به دل های مومنان آزاد و خداجو داد.

خداوند متعال با برانگیختگی آخرین رسول خویش و ابلاغ دین اسلام بر ایشان، فلسفه بعثت انبیا را با فرستادن کتب آسمانی در وجود نبی مکرم اسلام حضرت محمد (صلوات اله علیه) به تجلی رساند و با تعیین امامت پس از پیامبر (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) در روز غدیر خم، کرامت و منزلت انسان را به عرصه تحقق درآورد و غدیر نتیجه و فلسفه بعثت انبیا گردید. 


عید غدیر روز بیعت مجدد است و حمایت از ولایت، روز مبارک باد گفتن است به یمن ولایت، و روز شادباش گفتن است به حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) و بیعت مجدد با او، روز سلام و صلوات است بر پیامبر صلی ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله، روز سپاس مندی از خداست که در دریای طوفانی و پر غفلت دنیا، کشتی نجات ولایت را به سوی مان فرستاد.

وکلام آخر اینکه روز عید غدیر روزی است که باید بدانیم حضرت علی(علیه السلام) میزان اعمال است همچنان که درزیارتنامه آن حضرت میخوانیم (السلام علی میزان الاعمال) پیشوایان معصوم به منزله یک کفه ترازو هستند و انسانها با اعمال و عقاید و نیاتشان به منزله کفه دیگر هستند و با یکدیگر موازنه و مقایسه می شوند و هر اندازه اعمال و عقاید ما به عقاید و اعمال آنها شباهت و نزدیکی داشته باشد میزان عمل ما سنگین است، بدیهی است که میزان، عمل به دستور پیشوایان دینی(ع) و گام برداشتن در مسیر آنها و متخلق شدن به اخلاق آن بزرگواران و تمسک به ولایتشان و عشق ورزیدن به وجود مبارکشان است. یعنی،کسی که در دنیا به آن بزرگواران معرفت پیدا نکند و در طریق آنان گام برندارد، یقیناً در آخرت اهل هدایت نخواهد بود، زیرا میزانش سبک است. کسی که به اهل‌بیت(ع) نزدیک باشد در واقع به حق تعالی نزدیک شده و کسی که از آنها دور شود از خداوند دور شده است و دور شدن از آنها باعث سبکی میزان و قرب بدانها موجب سنگینی میزان است.

این عید بزرگ وفرخنده  وبا کرامت را خدمت شما تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


ابزار دانستنی ها برای وبلاگ

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو