بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

(64) If I want to change the game rules, اگه می خوام قواعد بازی را عوض كنم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1396/02/3-07:45

به نام خدا

If I want to change the game rules,

first I learn the rules.

اگه می خوام قواعد بازی را عوض كنم،


اول قواعد رو یاد می گیرم.
نظرات() 

(63) Before I frown, I am sure that قبل از اینكه اخم كنم، مطئمن میشم كه

نوشته شده توسط :آ نوری
1396/02/2-10:47

به نام خدا


Before I frown, I am sure that

there is no option for laughing.

قبل از اینكه اخم كنم، مطئمن میشم كه

هیچ راهی برای خندیدن وجود نداره.
نظرات() 

(62) Sometimes being kicked backwardly بعضی وقتا خوردن لگد از پشت،

نوشته شده توسط :آ نوری
1396/01/30-11:23

به نام خدا


Sometimes being 

kicked backwardly 

steps me forward.

بعضی وقتا خوردن لگد از پشت،

من رو به جلو می بره.
نظرات() 

(61) Making mistakes is a necessity خطا كردن اقتضای انسان بودنه

نوشته شده توسط :آ نوری
1396/01/29-13:53

به نام خدا


Making mistakes is a necessity

of human beings and forgiving

is a necessity of being heavenly.

خطا كردن اقتضای انسان بودنه

و بخشیدن اقتضای آسمانی بودن.


نظرات() 

(60) همیشه گرم ترین و شیرین ترین آفتاب، Always, the warmest and

نوشته شده توسط :آ نوری
1396/01/24-07:36

به نام خدا

Always, the warmest and

sweetest sunshine rises after

storm and darkness.

همیشه گرم ترین و شیرین ترین آفتاب،

بعد از طوفان و سیاهیه.
نظرات() 

(59) Being faraway doesn't always همیشه دور بودن به معنای فراموش كردن نیست،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/25-14:12

به نام خدا


Being faraway doesn't always mean forgetting. 

Sometimes it ia a chance for missing.

همیشه دور بودن به معنای فراموش كردن نیست،

گاهی فرصتیه برای دلتنگ شدن.
نظرات() 

(58) For every 10 minutes anger, در ازای هر دقیقه خشمگین شدن،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/20-09:12

به نام خدا


For every 10 minutes anger,

I lose 600 second happiness.

در ازای هر دقیقه خشمگین شدن،

ششصد ثانیه شادی رو از دست میدهم.
نظرات() 

(57) Chance is something like wind. فرصت چیزیه از جنس باد،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/17-08:09

به نام خدا


Chance is something like wind.

I Don't miss it.

فرصت چیزیه از جنس باد،

به بادش نمی دم.
نظرات() 

(56) Most of the people don't pray, بیشتر مردم دعا نمی كنن، فقط التماس می كنن.

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/16-11:18

به نام خدا


Most of the people don't pray,

theu just beg.

بیشتر مردم دعا نمی كنن، فقط التماس می كنن.
نظرات() 

(55) I always live in the present time, همیشه در حال، با عبرت از گذشته،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/15-08:59

به نام خدا


I always live in the present time,

toward future by talking

lessens from past.

همیشه در حال، با عبرت از گذشته،

به سوی آینده زندگی می كنم.

نظرات() 

(54) I don't set my possessions داشته هام رو دورم نمی جینم تا دیوار بشن،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/09/14-10:42

به نام خدا


I don't set my possessions

around myself to make wall.

I put under my feet

and make steps out of them.

داشته هام رو دورم نمی چینم تا دیوار بشن،

زیر پام میذارم تا پله بشن.
نظرات() 

(53) I clean and polish my heart دلم رو مثه ظرف بلور

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/08/22-15:28

 به نام خداI clean and polish my heart

as well as a crystal.

دلم رو مثه ظرف بلور

تمیز می كنم و برق میندازم.
نظرات() 

(52) In life's sea, there is always در دریای زندگی، همیشه موجی هست

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/08/20-07:37

به نام خدا


In life's sea, there is always

a wave with which I can reach

the luckiness seashore.

در دریای زندگی، همیشه موجی هست 

كه با اون می تونم

به ساحل خوشبختی برسم.
نظرات() 

(51) Love is a huge ocean that عشق، اقیانوس وسیعی است كه

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/08/19-08:20

به نام خدا


Love is a huge ocean that

Joins two shores to each oher.

عشق، اقیانوس وسیعی است كه

و ساحل را به هم وصل میكنه.
نظرات() 

(49) پروردگارا تو دریایی و من تكه چوبی

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/08/14-08:05

به نام خدا


پروردگارا

تو دریایی و من تكه چوبی.

بدون تو نیستم و حركت برایم بی معنی است.

پس مرا ببر به هر سمتی كه رضایت هست.

من مطیعم، مطیع.
نظرات() 

(48) If I move, I might lose but اگه حركت كنم شاید ببازم ولی

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/08/13-07:57

به نام خدا


If I move, I might lose but

if I don't move, I'll surley lose.


اگه حركت كنم شاید ببازم ولی

اگه حركت نكنم، حتماً می بازم.

نظرات() 

(47) I learned life from the trees. من زندگی رو از درختان آموختم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/19-09:53

به نام خدا

I learned life from the trees.

I accepted the failure and I

sprouted again.

من زندگی رو از درختان آموختم،

شكست رو پذیرفتم و دوباره جوانه زدم.
نظرات() 

(46) I keep in mind that my service, یادم باشه، كاری كه برای بقیه می كنم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/18-11:24

به نام خدا


I keep in mind that my service,

to others is the cost of the rent

I pay for resident on the earth.

یادم باشه، كاری كه برای بقیه می كنم،

پول اجاره زندگیم روی زمینه.
نظرات() 

(45) If I have two ways to go, اگر دو راه برای رفتن در اختیار دارم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/17-13:36

به نام خدا


If I have two ways to go,

I choose the one through which

less people have passed.

اگر دو راه برای رفتن در اختیار دارم،

از راهی كه كمتر رفتن، میرم.
نظرات() 

(44) به نام خدا خدا جونم

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/16-07:25

به نام خدا

خدا جونم

امروز كه در آسایشم

تو را می پرستم و از تو سپاسگزارم

تا در موقع گرفتاری

هنگام بلند كردن دستام به سمتت

احساس خجالت

نكنم.

نظرات() 

(43) I try to be kind without مهربانی كردن تصادفی و

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/13-06:55

به نام خدا


I try to be kind without

any plan and reason.

مهربانی كردن تصادفی و

بدون نقشه رو تمرین می كنم.


نظرات() 

(42) No difference I am living in چه فرقی میكنه در شهر بزرگی زندگی كنم یا

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/12-08:56

به نام خدا


No difference I am living in

a large city or in a small one?

The real life is inside me.

چه فرقی میكنه در شهر بزرگی زندگی كنم یا

در شهر كوچك؟ زندگی واقعی درون من است.
نظرات() 

(41) I don't wait for companion to go برای رفتن منتظر هم پا نمی شم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/11-08:52

به نام خدا


I don't wait for companion to go

Maybe he would never come.

برای رفتن منتظر هم پا نمی شم،

شاید هیچوقت نیامد.
نظرات() 

(40) A tree can be the یه درخت می تونه آغاز

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/10-11:13

به نام خدا


A tree can be the

starter of a forest.

یه درخت می تونه آغاز 

یه جنگل باشه.
نظرات() 

(39) If I am supposed to be shining, اگه قراره نورانی بشم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/8-08:16

به نام خدا


If I am supposed to be shining,

I must bear burning as well.

اگه قراره نورانی بشم،

باید تحمل سوختن را داشته باشم.

نظرات() 

(38) ای آفریننده ام من در دریایی از نفرت و حسد و زیاده خواهی غرق شده ام

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/6-06:56

به نام خدا

ای آفریننده ام

من در دریایی از نفرت و حسد و زیاده خواهی غرق شده ام

آرامش می خواهم

آرامشی پر از مهر و دوستی و بخشش

كمكم كن
نظرات() 

پروردگارا كمكم كن تا امروز را در كنار تو گام بردارم و

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/5-07:10

به نام خدا


پروردگارا

كمكم كن تا امروز را در كنار تو گام بردارم و

فردایم را به تو بسپارم.
نظرات() 

(36) I think heavently and live earthly, آسمانی فكر می كنم و زمینی زندگی می كنم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/4-07:40

به نام خدا


I think heavently and live earthly,

It means welfare.

آسمانی فكر می كنم و زمینی زندگی می كنم،

این یعنی سعادت.

نظرات() 

(35) If I think well I don't need اگه خوب فكر كنم،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/03/3-08:37

به نام خدا


If I think well I don't need

to think much.

اگه خوب فكر كنم،

لازم نیست زیاد فكر كنم.
نظرات() 

(34) Unwritten dictation دیكته نانوشته،

نوشته شده توسط :آ نوری
1395/02/30-10:49

به نام خداUnwritten dictation,

doesn't have misspelling.

دیكته نانوشته،

 غلط نداره
نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


ابزار دانستنی ها برای وبلاگ

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات