بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: بهترین نماز درک فقر و اضطرار در حضور حضرت غنی است

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/09/3-13:36

به نام خدا

# . بهترین نماز درک فقر و اضطرار در حضور حضرت غنی است. (اندیشگاه ش81)


نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی سعی نما كه در تمام نمازها شكم از طعام خالی بود

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/29-13:17

به نام خدا

# همی دان كه كار دل با كار شكم راست نیاید، سعی نما كه در تمام نمازها شكم از طعام خالی بود و فرایض را قبل از طعام به جای آور. (عبادت عاشقانه ص197)

نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی:ای عزیز! هرجا خود رود خدا آید

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/7-13:42

به نام خدا

# . ای عزیز! هرجا خود رود خدا آید و هر چند خود تو ضعیف تر خدای تو قوی تر و این مقام را در حین موت بدن همه دانند. بكوش تا تو این معرفت را در هر نماز حاصل كنی. (تحلی ص 120)

نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: بهترین نماز در حالی بود كه از خود هیچ نداشته باشی

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/23-15:04

به نام خدا
# . بهترین نماز در حالی بود كه از خود هیچ نداشته باشی؛ قیام و ركوع و سجود را با خدا انجام دهی؛ و آن معنی كه در لفظ قیام گویی برتو آشكار بود:« بِحَولِ اللهِ وَ قُوَّتِه اَقوُمُ وَ اَقعُد» (تحلی ص120)
نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: حالت حال جاروب به دستی باشد كه تا باد، خاشاكی به صحن آورد زود بزدایی

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/20-17:10

به نام خدا
# . دانم كه شیطان تو را در نماز رها نكند؛ باید كه در نماز مراقبت از دست ندهی؛ حالت حال جاروب به دستی باشد كه تا باد، خاشاكی به صحن آورد زود بزدایی. هر فكر را، تا به دنبالش صد فكر دیگر نیامده از بن بركنی. (تحلی ص120)
نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: هنگام نماز حالت، حال گدایی باشد كه درِ بارگاه سلطان بر او گشوده شد

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/10-12:00

به نام خدا
# . هنگام نماز حالت، حال گدایی باشد كه درِ بارگاه سلطان بر او گشوده شد و هم اكنون در پیشگاه مالك الملوك ایستاده و از او حاجت خواهد. هم در درونش ادب بود هم در بیرون. شنیده ای كه مردی چون از حضور سلطان بازگشت پیراهن از تن بركند و كژدمی از جامه اش بیرون دوید و هفت جای او را نیش زده بود، گفتند: چه شد كه بار اول جامه نكندی و كژدم را رها نكردی؟ گفت: با سلطان سخن می گفتم و این خلاف ادب بود و تا در حضور او بودم حتّی درد را حس نكردم؛ چون از حضور غافل شدم دردم بی تاب نمود. بلی، این ادب حضور بنده ناتوانی است كه نام پادشاهی بر او نهادند. ( تحلی ص120)نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی:برای اقامه نماز با خویشتن تلقین كن ...

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/5-13:58

به نام خدا
# . برای اقامه نماز با خویشتن تلقین كن نه مالك حیات و نه مرگ و نه دارایی خود هستم؛ حتی ضربان قلب و باز شدن ریه ام را خود در اختیار ندارم. ای عزیز! این بارگاه عزّت است، آن عزّت كه او عزیز مطلق و من و تو ذلیل مطلق، او غنی بالذّات و من و تو فقیر بالذّات، او حی بالذّات و من و تو مرده بالذّات، من كیم كه در برابر او به عبادت ایستم و حمد او گویم و كلیم او باشم. ( همان ص118)نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: دقایقی قبل از اذان پشت سجّاده منتظر باش تا اذن دخول به حرم كبریایی حق تعالی صادر شود

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/1-12:12

به نام خدا
# . دقایقی قبل از اذان پشت سجّاده منتظر باش تا اذن دخول به حرم كبریایی حق تعالی صادر شود و این كار را همیشه رعایت نما در هر نماز دقایقی به آرامش روی به قبله دست بر زانو باش ؛ خود را از هر فكر خالی كن ، دل پریشان را شست و شویی ده. با جاروب« لا اله» همه افكار را بیرون ریز تا « الا الله» درآید و سپس به نماز برخیز. (تحلی ص117)نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: تا سرحد امكان وقت نماز را رعایت نما

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/29-13:00

بنام خدا
# . تا سرحد امكان وقت نماز را رعایت نما كه آنكس كه نماز در بیگاه خواند اوّل اثرش آن بود كه لذّت مناجات با خدا از دلش بر خیزد؛ وقتی مؤذّن می گوید « حیّ علی خیرالعمل» اگر به كار دیگر پردازی خیرالعمل تو آن است. ( تحلی ص 117)نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: خطّ نوری

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/22-15:15

به نام خدا

# . در نماز در خطّ نوری درآی؛ گویی خط نوری چیست؟ خط نوری خطی است كه در وقت نماز از جوانب عالم به سوی كعبه روان است؛ اگر ملكوت می دیدی درمی یافتی كه در آن ساعت كعبه چگونه با این خط نوری بر سراسر عالم متّصل است. (تحلی ص117)


نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: اگر کلید جامه دانی را گم کنی

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/19-19:16

به نام خدا

# . ای عزیز! اگر کلید جامه دانی را گم کنی ساعت ها به کاوشش پردازی، و تا آن را نیابی از اندیشه اش نتوانی آسود. تو جان و جانان خویش گم کردی، چون است که حتی در آن دم که به رسم نماز اندامت با خدای در کار آید دلت به دنبال گمشده دیگر است؟ پاک از دست داده بر خاک نگری! کس رها کرده بر ناکس در آیی! در برابر یار بر مار اندیشی؛ جان واپس زده در فکر خوانی، دل را پشت کرده به گِل روی آوری؟ 
چه نماز باشد آن را كه تو در خیال باشی تو صنم نمی گذاری كه مرا نماز باشد
گویی آن قدر صنم هست که فکر یاسمن نیست، ای صنمت بر باد، اینجا گلزار است؛ یاسمن را دریاب تا مشام جانت عطر محبوب شنود؛ و بویی تو را به کویی رساند. هر بامداد که مؤذّن ندای ((حی علی الفلاح)) سر دهد نسیم از شمیم بامداد عطر او دارد با آن بگو : (تحلی ص109)
صبا تو نکهت آن یار مشکبو داری به یادگار بمانی که بوی او داری


نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: ركعتی نماز خاشعانه

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/18-14:43

به نام خدا

نجاتم ده مؤذّن تا نثارش جان خود سازم رهایم كن ز عالم تادمی با او بپردازم
نه جنّت را بود نازی، نه حوران راست طنّازی اگر توفیق وصل آید ، بر آن بالم بر آن نازم 


# . ای عزیز چه بسا با ركعتی نماز خاشعانه كارت ساز گردد و خدایت بنده نواز. (تحلی 1 ص108)

نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: نماز قوّت جانت

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/16-14:09

به نام خدا
چون تو اهل خشوع گردی نماز قوّت جانت شود و بی آن زندگی نتوانی كه شادی دلت و فرح قلبت در یاد خدای و نماز بود و گران جانی با آن نكنی بل وقت نماز را انتظار بری. ( تحلی 1 ص104)نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: لا صَلوه اِلّا بِحضورِ القَلب

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/1-09:19

به نام خدا
معراج آن نماز بود كه به حضور بود كه: «لا صَلوه اِلّا بِحضورِ القَلب» . هر نمازی را طهارتی است و طهارت معراج را وضویی باید با خون جگر. آن وضوی نماز چه آسان است و این وضوی حضور چه دشوار . (تخلی ص12)
طهارت ار نه به خون جگر كند حافظ به حكم مفتی عشقش درست نیست نماز
نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: تارك الصلوه

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/04/30-08:47

به نام حضرت دوست

اگر از نور باطن بهره داشته باشی چهره بی خبران را تیره می بینی؛ نگاه به آنان دل را می میراند؛ آدمی را كدر می كند، تارك الصّلوه ها نوعاً چنین اند برعكس آنان كه جان را به نور ذكر و یاد حق زنده داشتند و با نور حق برافروختند، ناصیه آنها شفق طلوع انوار الهی است. ( ساغر سحر ص158)
نظرات() 

بیانات استاد كریم محمود حقیقی: دوستی

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/04/26-17:25

به نام پروردگار

دانی كه آدمی ناچار به داشتن دوستی است و این دوستان در زندگی او بس مؤثرند و امّا روز قیامت همگی دشمن یكدیگر باشند جز آن دوستی كه رنگ خدایی داشته باشد. « الاخلّاء یومئذٍ بعضهم لبعض عدو الّا المتقین». (عبادت عاشقانه ص207)


نظرات() 

بیانات ملکوتی استاد کریم محمود حقیقی در مورد نماز

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/04/24-18:27

به نام خدا
اگر از نور باطن بهره داشته باشی چهره بی خبران را تیره می بینی؛ نگاه به آنان دل را می میراند؛ آدمی را كدر می كند، تارك الصّلوه ها نوعاً چنین اند برعكس آنان كه جان را به نور ذكر و یاد حق زنده داشتند و با نور حق برافروختند، ناصیه آنها شفق طلوع انوار الهی است. ( ساغر سحر ص158) نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


ابزار دانستنی ها برای وبلاگ

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic